Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Passie-fotografie

Weert

 

KvK 71022597

BTW nr: NL144582537B02

 

 

 

Artikel 1: Algemeen

 

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, en fotografie opdracht tfp of betalend en transactie tussen Passie-fotografie en een cliënt waarop Passie-fotografi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Alle fotoshootings die plaats gevonden hebben tussen model/len en passie-fotografie tussen 2000 en heden zijn mondeling rechtsgeldig waarbij ten allertijden het portretrecht is afgegeven aan passie-fotografie om foto's  te kunnen gebruiken ter portfolio op social media en deze website.

 

 

 

Artikel 2: Inspanningen Passie-fotografie

 

2.1 Passie-fotografie zal de fotografie naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan passie-fotografie worden verteld.

 

2.3 Passie-fotografie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

2.4 Passie-fotografie zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de werkzaamheden.

 

2.5 Client geeft toestemming de foto's op het wereldwijde web te mogen publiseren of heeft 1 maand de tijd dit schriftelijk aan te geven er niet mee akkoord te gaan. Elke lateretijdstippen vervallen en client is zelf verantwoordelijk geweest hoe zij of hij op de foto is gekomen al dan niet gekleed.

 

2.6 Als client toch de foto's wilt laten verwijderen geld er een vergoeding per foto á € 10,- te worden volfdaan eer er foto's worden verwijdert. Wilt client dat de foto's vernietigt worden dus blijvend van de server en pc, geld er een vergoeding van € 25,- per foto!

 

 

 

Artikel 3: Afspraken

 

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Passie-fotografie melden.

 

3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Passie-fotografie het gehele honorarium voor de afgesproken werkzaamheden aan de cliënt door berekenen.

 

3.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak komt mag de passie-fotografie de verloren tijd inkorten op de werkzaamheden en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

3.4 Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd op de locatie aankomt, mag de specialist de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de werkzaamheden aan de cliënt door berekenen.

 

3.5 Passie-fotografie moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

3.6 Als er binnen een termijn van een week een nieuwe afspraak wordt gemaakt en nagekomen wordt, vervalt de facturatie van artikel 3.2.

 

3.7 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 

 

Artikel 4: Persoonsgegevens en Privacy in acht nemende AVG 25 Mei 2018

 

4.1 De cliënt voorziet Passie-fotografie bij de eerste werkzaamheden van alle gegevens waarvan Passie-fotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden.

 

4.2 Pasie-fotografie neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. Van kracht vanaf 25 Mei 2018 alle werkzaamheden voor deze datum zijn mondeling door gegeven en Passie-fotografie zal de foto's ter goedkeuring door sturen aan client welke zij daar een keuze uit maakt die ook gepubliceert mogen worden op het wereldwijde web.

 

4.3 Passie-fotografie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de werkzaamheden. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

4.4 De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak passie-fotografie verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 

 

Artikel 5: Betaling

 

5.1 Passie-fotografie vermeld alle prijzen van de behandelingen deze worden vooraf kenbaar gemaakt en besproken.

 

5.2 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 

5.3 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

5.4 De cliënt dient direct na afloop van de werkzaamheden de betaling van de werkzaamheden en eventuele producten contant te voldoen.

 

 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 

6.1 Passie-fotografie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat passie-fotografie is uitgegaan dat door de cliënt verstrekte informatie juist is over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

 

6.2 Passie-fotografie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de loactie.

 

6.3 Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Passie-fotografie zelf.

 

 

 

Artikel 7: Klachten

 

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de werkzaamheden moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Passie-fotografie. Niet per whats app of andere social media tools.

 

7.2 Passie-fotografiemoet de klager binnen 15 werkdagen adequaat antwoord geven.

 

7.3 Indien een klacht over de werkzaamheden gegrond is zal Passie-fotografie de werkzaamheden opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal Passie-fotografie het aankoopbedrag van de werkzaamheden gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

 

7.5 Indien Passie-fotografie en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 

 

Artikel 8: Garantie

 

8.1 De cliënt op de hoogte is gebracht door Passie-fotografie over het resultaat van de werkzaamheden en de tijdsduur van het effect van de werkzaamheden.

 

8.2 De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

 

8.4 De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 

 

 

Artikel 9: Beschadiging en diefstal

 

9.1 Passie-fotografieheeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 

9.2 Passie-fotografie meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 

 

Artikel 10: Behoorlijk gedrag

 

10.1 De cliënt behoort zich tijdens de werkzaamhedenk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

 

10.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Passie-fotografie het recht de cliënt de toegang tot de locatie te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

10.3 Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

10.4 Gelieve wel extra bezoek mee te nemen.

 

 

 

Artikel 11: Recht

 

11.1 Op elke overeenkomst tussen Passie-fotografieen de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 

11.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Passie-fotografie.

 

11.3 De algemene voorwaarden zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

 

11.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

11.5 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

11.6 Passie-fotografie behoud ten aller tijden het auteurs recht en persoonlijkheidsrecht.

 

11.7 Client ziet af van persoonlijksrecht en portretrecht bij Gratis of TFP opdrachten.

 

11.8 Client weet voor de werkzaamheden beginnen precies dat de foto's bedoelt zijn ter publicatie en is zelf verantwoordelijk op zij hieraan meewerkt of NIET. Ook is zij zelf verantwoordelijk of zij gekleed of gedeeltelijk of naakt in welke vorm dan ook op de foto komt.

 

11.9 Alle gemaakte foto's worden ter goed keuring aan client getoont of verstuurt zodat client zelf een keuze kan maken binnen 14 dagen welke Passie-fotografie zal editten en dan voorzien van logo terug zal sturen. Deze foto's hebben de goedkeuring van client om gepubliseerd te worden.

 

 

 

 

Content

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Passie-fotografie is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving worden aangebracht. De teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

 

 

 

Afbeeldingen

 

Alle afbeeldingen op de website van Passie-fotografie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

 

Algemene voorwaarden  -  Disclaimer - Avg gdpr -  Copyright @ All Rights Reserved

 

Tekst is tot stand gekomen i.s.m. Nathalie Weerepas op 20-07-2016 aanvulling AVG 25-05-2018

Logo is tot stand gekomen met medewerking van Denise Weerepas.

Modellen overeenkomst